• తక్షణ శక్తికి చెరుకు రసం

    May 8, 2017

    ఈ సీజన్ లోనే చెరుకు రసం బాగా దొరుకుతుంది. పైగా టేస్టీగా, చల్లగా, సహజంగా వుంటుంది కనుక అoదరూ ఇష్టపడతారు. ఎండలో అలసిపోయి వచ్చాక ఒక్క గ్లాసు…

    VIEW