స్వతంత్ర భారతంలో మొదటి మహిళా గవర్నర్

https://scamquestra.com/sozdateli/5-aleksandr-prochuhan-9.html