పెద్ద సౌండ్‌తో సంగీతం వింటే చెవుడు తప్పదు

https://scamquestra.com/news/26-privet-iz-1994-goda-andrey-andreevich-abakumov-gendirektor-atlantic-global-asset-management-agam-8.html