ప్రతి దినం కోత్త అనుభవం

పగలంతా షూటింగ్ ,ఓ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి. సాయంత్రం పేకప్ చెప్పగానే నాలోకి నేను రావాలి. ఇది నటిగా నాకెదురైన గొప్ప సవాల్ అంటుంది అనుపమా పరమేశ్వరన్ . రోజంతా పని చేసి మరో కోత్త పాత్రకు సంబంధించిన ఊహాలలో ఉంటాను. అది నాకెంతో సంతోషం ఇస్తుంది . ఒక పాత్రకు తగ్గుట్టు మమ్మల్ని మేము మార్చుకొంటూ ప్రయాణం చేయాలి.అదో దిన చర్య అంటూ ఒక నటి జీవిత విధానం గురించి చెప్పుకొచ్చింది అనుపమా పరమేశ్వరన్.