• పాలెన్ని రకాలో.

    January 11, 2018

    పాలు అంటే ఇప్పుడు ఆవు పాలు, గేదె పాలు కావు రకరకాల గింజల నుంచి, రకరకాల ఫ్లేవర్లు కలగలిపి రుచిగా బలవర్ధకంగా తయారు చేసిన పాలోస్తున్నాయి. వాల్…

    VIEW