• కారు హీటర్ మార్గరెట్ సృష్టి.

    January 13, 2018

    డిష్ వాషర్, వాషింగ్ మెషీన్, కారు  హీటర్ వంటివన్నీ కనిపెట్టింది. మార్గరెట్ ఎ విల్కన్స్. సుమారు 250 సంవత్సరాల క్రితం ఇంజనీరింగ్ చదివి, కారు హీటర్ కనిపెట్టింది మార్గరెట్….

    VIEW