• వేయి దీవుల సరస్సు

    October 24, 2020

    దీవుల్లో సరస్సులు ఉంటాయి.కానీ ఈ సరస్సులో దీవులున్నాయి. వేయి దీవులు ఉన్న ఈ సరస్సు చైనా జె జి యాంగ్ రాష్ట్రం చునాన్ కౌంటీ లో ఉంది.అసలు…

    VIEW