సిమ్రన్ చిత్రంలో ప్రస్తుతం నటిస్తున్న కంగనా రనౌత్ రాణీ లక్ష్మీ బాయ్ పాత్రలో నటించబోతోంది. అందుకోసం జర్మనీ వెళ్లి గుర్రపు స్వారీ ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకోబోతోందిట. సాధారణంగా సినిమాల్లో మచ్చిక చేసిన గుర్రాలు వాడతారు. కానీ కంగనా అన్ని రకాల గుర్రాలపైనా స్వారీ చేసి బరువు సాధించాలనుకుంటుందిట. వివిధ జాతుల గుర్రాలు వాటిని మచ్చిక చేసుకునే విధానం గాయాలైతే ప్రధమ చికిత్స ఇవన్నీ జర్మనీ లో నేర్పిస్తారు. ఝాన్సీ రాణి వేషం వేయాలంటే ఈ మాత్రం కష్టపడకపోతే ఈ పాత్ర కు ఎలా న్యాయం చేస్తానంటోంది. కంగనా. తగిన బరువు పెరుగుతోందిట. ఆ అపాత్రకు కావలిసిన దుస్తుల విషయంలో కూడా చాల శ్రద్ధ తీసుకుంటోందిట. మనం తేర పైన నిజమైన వీరనారిని చూస్తామన్నమాట.
Categories
Nemalika

ఆ పాత్ర కోసం ఆ మాత్రం రిస్క్ వద్దా ?

సిమ్రన్ చిత్రంలో ప్రస్తుతం నటిస్తున్న కంగనా రనౌత్ రాణీ లక్ష్మీ బాయ్  పాత్రలో నటించబోతోంది. అందుకోసం జర్మనీ వెళ్లి గుర్రపు స్వారీ ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకోబోతోందిట. సాధారణంగా సినిమాల్లో మచ్చిక చేసిన గుర్రాలు వాడతారు. కానీ కంగనా అన్ని రకాల గుర్రాలపైనా స్వారీ చేసి బరువు సాధించాలనుకుంటుందిట. వివిధ జాతుల గుర్రాలు వాటిని మచ్చిక చేసుకునే విధానం గాయాలైతే ప్రధమ చికిత్స ఇవన్నీ  జర్మనీ లో నేర్పిస్తారు. ఝాన్సీ రాణి వేషం వేయాలంటే ఈ మాత్రం కష్టపడకపోతే ఈ పాత్ర కు ఎలా న్యాయం చేస్తానంటోంది. కంగనా. తగిన బరువు పెరుగుతోందిట. ఆ అపాత్రకు కావలిసిన దుస్తుల విషయంలో కూడా చాల శ్రద్ధ  తీసుకుంటోందిట. మనం తేర పైన నిజమైన వీరనారిని చూస్తామన్నమాట.

Leave a comment