అంకితా కుమారి, పదో తరగతి పరీక్ష రాస్తోంది. ఏముంది? ఎంతో మంది రాస్తున్నారు అనొచ్చు. కానీ అంకిత పరీక్ష రాస్తుంది కాలి బొటన వేళ్ళ మధ్య పెన్ను తో, అంటే కాలి తో రాస్తోంది పరీక్ష బీహార్ లోని నరన జిల్లాకి చెందిన బనియా పూర్ జిల్లాలోని పదో తరగతి అమ్మాయి అంకితా కుమారి.ఐదేళ్ళ వయస్సులో పోలియో వచ్చింది. చేతులు చచ్చుపడి పోయాయి. మాటలు సరిగ్గా రావు. ఇప్పుడు ఆ పాప అమ్మమ్మ తోడుగా పరీక్ష సెంటర్ కి వస్తుంది. కార్పెట్ పైన కూర్చొని పరిక్షలు రాస్తోంది. ఆమెకి ఎంతో మానసిక ధైర్యం వుంది. తప్పకుండా మంచి జాబ్ సంపాదించే ప్రతిభ వుంది అంటున్నారు ఆమె క్లాస్ టీచర్లు. జీవితం ఏదిచ్చినా సరే దాన్ని మనసారా స్వీకరించి దాన్ని గెలవాలనే అంకిత ఇవ్వాల సోషల్ మీడియా అభినందనలు పొందుతుంది.
Categories
Gagana

అద్భుతమైన గొప్ప కధ అంకితా కుమారి.

అంకితా కుమారి, పదో తరగతి పరీక్ష రాస్తోంది. ఏముంది? ఎంతో మంది రాస్తున్నారు అనొచ్చు. కానీ అంకిత పరీక్ష రాస్తుంది కాలి బొటన వేళ్ళ మధ్య పెన్ను తో, అంటే కాలి తో రాస్తోంది పరీక్ష బీహార్ లోని నరన జిల్లాకి చెందిన బనియా పూర్ జిల్లాలోని పదో తరగతి అమ్మాయి అంకితా కుమారి.ఐదేళ్ళ వయస్సులో పోలియో వచ్చింది. చేతులు చచ్చుపడి పోయాయి. మాటలు సరిగ్గా రావు. ఇప్పుడు ఆ పాప అమ్మమ్మ తోడుగా పరీక్ష సెంటర్ కి వస్తుంది. కార్పెట్ పైన కూర్చొని పరిక్షలు రాస్తోంది. ఆమెకి ఎంతో మానసిక ధైర్యం వుంది. తప్పకుండా మంచి జాబ్ సంపాదించే ప్రతిభ వుంది అంటున్నారు ఆమె క్లాస్ టీచర్లు. జీవితం ఏదిచ్చినా సరే దాన్ని మనసారా స్వీకరించి దాన్ని గెలవాలనే అంకిత ఇవ్వాల సోషల్ మీడియా అభినందనలు పొందుతుంది.

Leave a comment