చక్కని సినిమాలు,అద్భుతమైన సినిమాలు ఎంతసేపు కెరీర్ ఇప్పుడు మీరు భవిష్యత్ గురించి ఏమి ఆలోచిస్తారు అంటే అసలు దాని గురించి ఆలోచనే రానివ్వనంటుంది అనుష్క. రేపటి గురించి అదేపనిగా అలోచిస్తే కలిగే ఒత్తిడిని నేను భరించలేను. అలాగే వృత్తి పరంగా కూడా ఏలాంటి కథ, ఇన్నెళ్ళకి ఇ పని చేయాలి అనుకోను. అన్ని కాలానికి వదిలేస్తా అంటుంది అనుష్క. ఇది బెస్ట్ పద్దతి మనసుకెందుకు బరువు.

Leave a comment