ఆలియా భట్ కు వ్యాపారం చాలా ఇష్టం కాన్పూర్ ఐటి మద్దతుతో నడుస్తున్న ‘ఫూల్’ లో పెట్టుబడులు పెట్టింది ఆమె ఈ సంస్థ వాడి పడేసిన పూలతో బయో లెదర్ అగరబత్తీలు తయారు చేస్తుంది.ఎడ్-ఎ- మామ్మా పేరుతో చిన్నపిల్లల దుస్తుల అమ్మకాల వ్యాపారం లో కూడా ఉంది ఆలియా మెటర్నిటీ వేర్ ను అందుబాటులోకి తెస్తానంటోంది.

Leave a comment