మేనేజ్ మెంట్ గురులు ఏమంటున్నారంటే స్త్రీలలో వుండే సున్నితత్వమే ఆమె బలం ప్రేమగా వుండే గుణమే విజయ రహస్యం అంటూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఆమె ఒక విషయాన్నీ సాలెగూడులా అల్లుకుపోతూ అలోచిస్తుందిట. సమస్య, పరిష్కారం, ఏదిమంచి, ఏది చెడు, ఎంత మంచి, ఎంత చెడు అన్న విషయాలు మెరుపులా అలోచిస్తుందిట. ఆమె ఆలోచనల్లో విస్తృతి ఎక్కువ ఒక సమస్యకు ఎన్ని పరిష్కారాలు ఆలోచించ గలదు, కార్పోరేట్ వ్యవస్థ విషయంలో అయితే ఆమె మార్కెట్ ను అంచనా వేయడం, వినియోగదారుల అవసరాలను అర్ధం చేసుకోవడం, సిబ్బంది నైపున్యాలని పసిగట్టడం ఆమెకు మెదడు వ్యవస్థాపరంగా చాలా తేలికగా చేయగల శక్తి వుంది. దీన్ని వ్యుహా ప్రపంచం గుర్తించింది. మార్కెటింగ్, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ విషయాల్లో ఆమెకే ప్రయారిటి ఇస్తుంది. ఆమె మెదడులో దీర్ఘకాలిక ఆలోచనలకు, వ్యూహాలకు సంబందించిన అరలున్తాయని నిపుణులు గుర్తించారు. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల మెదడులో భరీ పాదరసం వుంటుంది, దాన్ని ఎంత సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఆమెకు బాగా తెలుసు కర్పోరేట్ డిల్స్ కుదర్చడంలో ,మొండికేసిన క్లాయిట్స్ ని ఒప్పించడంలో, బెట్టు చేస్తున్న యూనియన్ లీడర్లను మెప్పించడంలో ఆమె సంభాషణ చాతుర్యం, ఉద్వేగా పూరితమైన పదకోశం ఎంతో బాగా ఉపయోగ పడతాయన, ఆమెలో పుట్టుకతోనే నాయిక లక్షణాలున్నాయని ఇప్పటి ఫ్రెష్ రిపోర్ట్.
Categories
WoW

భారతీయ మహిళలకు తిరుగు లేదు

మేనేజ్ మెంట్ గురులు ఏమంటున్నారంటే స్త్రీలలో వుండే సున్నితత్వమే ఆమె బలం ప్రేమగా వుండే గుణమే విజయ రహస్యం అంటూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఆమె ఒక విషయాన్నీ సాలెగూడులా అల్లుకుపోతూ అలోచిస్తుందిట. సమస్య, పరిష్కారం, ఏదిమంచి, ఏది చెడు, ఎంత మంచి, ఎంత చెడు అన్న విషయాలు మెరుపులా అలోచిస్తుందిట. ఆమె ఆలోచనల్లో విస్తృతి ఎక్కువ ఒక సమస్యకు ఎన్ని పరిష్కారాలు ఆలోచించ గలదు, కార్పోరేట్ వ్యవస్థ విషయంలో అయితే ఆమె మార్కెట్ ను అంచనా వేయడం, వినియోగదారుల అవసరాలను అర్ధం చేసుకోవడం, సిబ్బంది నైపున్యాలని పసిగట్టడం ఆమెకు మెదడు వ్యవస్థాపరంగా చాలా తేలికగా చేయగల శక్తి వుంది. దీన్ని వ్యుహా ప్రపంచం గుర్తించింది. మార్కెటింగ్, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ విషయాల్లో ఆమెకే ప్రయారిటి ఇస్తుంది. ఆమె మెదడులో దీర్ఘకాలిక ఆలోచనలకు, వ్యూహాలకు సంబందించిన అరలున్తాయని నిపుణులు గుర్తించారు. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల మెదడులో భరీ పాదరసం వుంటుంది, దాన్ని ఎంత సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఆమెకు బాగా తెలుసు కర్పోరేట్ డిల్స్ కుదర్చడంలో ,మొండికేసిన క్లాయిట్స్ ని ఒప్పించడంలో, బెట్టు చేస్తున్న యూనియన్ లీడర్లను మెప్పించడంలో ఆమె సంభాషణ చాతుర్యం, ఉద్వేగా పూరితమైన పదకోశం ఎంతో బాగా ఉపయోగ పడతాయన, ఆమెలో పుట్టుకతోనే నాయిక లక్షణాలున్నాయని ఇప్పటి ఫ్రెష్ రిపోర్ట్.

Leave a comment