నీహారికా,

కొందరు మాట్లాడుతుంటే  అలా  వింటూ వుండి పోవాలి  అనిపిస్తుంది. ఇక కొందరి విషయం సరే  సరి, మానవ సంబంధాలు  నెలకొల్పడం లో  కొనసాగించడంలో   మాటలు ఉండాలి. అస్సలు  చక్కగా  మాట్లాడటం కూడా  ఒక ఆర్ట్. ఏదోటి మాట్లాడుతున్నాం అన్నట్లు కాకుండా ఏ సబీజెక్ట్  గురించి మాట్లాడుతున్నా ఫ్లెక్సిబుల్ గా  ఉండాలి. ఎదుటి  వాళ్ళు  ఏం  మాట్లాడుతున్నాఖండించడం , మాకే ఎక్కువ తెలుసు అన్నట్లు ఉంటే  మాటలేం  సాగుతాయి . ప్రతి దానికి వాదన తో కూడిన దృక్పధం  ఉంటే దాన్ని సంభాషణ   అనరు యుర్ధం అంటారు. కబుర్ల టేబుల్  అలా  మాటల యర్ధ భూమి  కాకూడదు.  నిజాయితీగా ఉండాలి . అవసరం  అయినప్పుడు మన మనస్సుకు నచ్చితేనే అవతలి  వాళ్లకు ఒక్క పొగడ్త  ఇస్తే తప్పేం లేదు. సరదాగా  నవ్వుతూ ఎలాంటి  నిందారోపణ  లేకుండా  మాట్లాడితే వాళ్ళ క్షేమం  అందరూ  కోరుకుంటారు .

Leave a comment