ఒక వూరి సమస్యను గ్రంధాలయం తీర్చింది. కేవలం పుస్తకాలూ చదవటం వార్త పత్రికలు చదవటం మనుషుల అలవాట్లనే మార్చేసింది. రాజస్థాన్ లోని బిల్వాల జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం ధిఫరా. ఆ వూర్లో పెద్దలు పిల్లలు కూడా మద్యం తాగుతారు. S. F. D ద్వారా కమ్యూనిస్ట్ లైబ్రరీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఊర్లో గ్రంధాలయం వెలిసింది. ఈ S. F. D వర్క్ షాప్ ల పుణ్యమా అని పుస్తక కదా పఠనాలు నిర్వహించారు. S. F. D కార్యకర్త అతిధి ఏమంటారంటే నెమ్మదిగా గ్రామంలో చాలా మంది తీరిక సమయాన్ని గ్రంధాలయంలో గడుపుతున్నారు.దీన్ని ప్రభావంతో గ్రామస్థుల ప్రవర్తనా అలవాట్లకు సంభంధించిన మార్పు వస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళు దృష్టిలో వుంచుకోవాలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఒకటి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం ఎవరి శక్తి యుక్తులు వాళ్ళు తెలుసుకుని ఆ దిశగా కొత్త దారిలో పయనించటం. ముందుగా మనకు మన శరీరానికి హాని చేసే ఎలాంటి అలవాట్ల దగ్గరకు రానీయకపోవటం. ఈ ధిఫరా గ్రామం లో నడుస్తున్న S. F. D వర్క్ షాప్ ల గురించి మాట్లాడుకోవటం ఒక చిన్న ఆలోచన వూరు వూరంతటి లో మార్పు తేవటం గురించి.
Categories
WoW

చిన్ని ఆలోచన గ్రామాన్ని మార్చేసింది

ఒక వూరి సమస్యను గ్రంధాలయం  తీర్చింది. కేవలం పుస్తకాలూ చదవటం వార్త పత్రికలు చదవటం మనుషుల అలవాట్లనే మార్చేసింది. రాజస్థాన్ లోని బిల్వాల జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం ధిఫరా. ఆ వూర్లో పెద్దలు పిల్లలు కూడా మద్యం తాగుతారు. S. F. D ద్వారా కమ్యూనిస్ట్ లైబ్రరీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఊర్లో గ్రంధాలయం వెలిసింది. ఈ  S. F. D వర్క్ షాప్ ల పుణ్యమా అని పుస్తక కదా పఠనాలు నిర్వహించారు. S. F. D కార్యకర్త అతిధి ఏమంటారంటే నెమ్మదిగా గ్రామంలో చాలా మంది తీరిక సమయాన్ని  గ్రంధాలయంలో గడుపుతున్నారు.దీన్ని ప్రభావంతో గ్రామస్థుల ప్రవర్తనా అలవాట్లకు సంభంధించిన మార్పు వస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళు దృష్టిలో వుంచుకోవాలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఒకటి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం ఎవరి శక్తి యుక్తులు వాళ్ళు తెలుసుకుని ఆ దిశగా కొత్త దారిలో పయనించటం. ముందుగా మనకు మన శరీరానికి హాని చేసే ఎలాంటి అలవాట్ల దగ్గరకు రానీయకపోవటం. ఈ ధిఫరా గ్రామం లో నడుస్తున్న S. F. D వర్క్ షాప్ ల గురించి మాట్లాడుకోవటం ఒక చిన్న ఆలోచన వూరు వూరంతటి లో మార్పు తేవటం గురించి.

Leave a comment