నడవకపోతే తప్పు వ్యాయామం చేయకపోతే నష్టం చివరకు కాస్సేపు కూర్చున్నా కష్టమే అంటే నిజంగా కష్టం. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళూ పదిగంటల కంటే ఎక్కువగా కదలకుండా కూర్చుని పనిచేస్తే శరీర కణాలు జీవపరంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందుగా వృధాప్య లక్షణాలకు లోనవుతారని రిపోర్ట్. కదలకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చున్నా స్త్రీల డి .ఎన్ .ఏ పోచలా చివర వుండే టెలోమెర్స్. పొడవు తగ్గిపోతుందని గుర్తించారు. వీటి పొడవు తగ్గటం అంటే వృధాప్యం రావటం అని అర్ధంట. ఊబకాయం , మధుమేహం వల్ల ఈ టెలో మేర్స్ పొడవు తగ్గిపోతుందిట. తర్వాత రోజుకు 40 నిమిషాల వాకింగ్ చేసినా ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే ఆడవాళ్లు ఎక్కువసేపు ఒక్కచోటే కూర్చోకుండా మధ్య మధ్యలో అటూ ఇటూ నడవటం రోజుకి ఒక గంట పాటు వ్యాయామం చేస్తే టెలోమెర్స్ పొడవు తగ్గే ప్రమాదం నుంచి బయటపడచ్చంటున్నారు. సో హాయిగా రెస్ట్ గా కూర్చోటానికి కూడా వీల్లేదన్నమాట.
Categories
WhatsApp

ఎక్కువ సేపు కూర్చుంటే వృధాప్యం

నడవకపోతే తప్పు వ్యాయామం చేయకపోతే నష్టం చివరకు  కాస్సేపు కూర్చున్నా కష్టమే అంటే నిజంగా కష్టం. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళూ పదిగంటల కంటే ఎక్కువగా కదలకుండా కూర్చుని పనిచేస్తే శరీర కణాలు జీవపరంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందుగా వృధాప్య లక్షణాలకు లోనవుతారని రిపోర్ట్. కదలకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చున్నా స్త్రీల డి .ఎన్ .ఏ  పోచలా చివర వుండే టెలోమెర్స్. పొడవు తగ్గిపోతుందని  గుర్తించారు. వీటి పొడవు తగ్గటం అంటే వృధాప్యం రావటం అని అర్ధంట. ఊబకాయం  , మధుమేహం వల్ల  ఈ టెలో మేర్స్ పొడవు తగ్గిపోతుందిట. తర్వాత రోజుకు 40 నిమిషాల వాకింగ్ చేసినా ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే ఆడవాళ్లు ఎక్కువసేపు ఒక్కచోటే కూర్చోకుండా మధ్య మధ్యలో అటూ ఇటూ నడవటం రోజుకి ఒక గంట పాటు వ్యాయామం చేస్తే టెలోమెర్స్ పొడవు తగ్గే ప్రమాదం నుంచి బయటపడచ్చంటున్నారు. సో హాయిగా రెస్ట్ గా కూర్చోటానికి కూడా వీల్లేదన్నమాట.

Leave a comment