ఆరునెలల పాపాయి చాంకోకి ఇన్ స్ట్రాగ్రామ్ లో 72వేల మంది అభిమానలు ఉన్నారు.ఆ వయసులో ఈ పాపాయికి ఉన్నా జుట్టు ఈమెకి అభిమానులను తెచ్చిపెట్టింది. చాంకో వెంట్రుకలు రెండు మూడేళ్ళ పిల్లలకు పెరిగినట్లు ఉంటాయి. చూట్టానికి ఎంతో బావుండటం ,బుల్లి పాపాయి తలకి అంత జుట్టు కిరిటంలా అమరి ఉండటంతో చాంకో కి ఎందరో అభిమానులైయ్యారు. పాపాయి ఫోటోలు చూస్తే ఈమె సెలబ్రీటీఎలా అయిందో తెలిసిపోతుంది.

Leave a comment