అద్భుతమైన కోట వంటి హోటల్ ఒకటి చైనాలో ఉంది కధల్లో వర్ణించే అందమైన రాజమహల్ లాగా ఉండే ఈ హోటల్ పేరు ఫెయిరీ టేల్ క్యాజిల్ 2011 లో కొండల మధ్య వంతెనలను కలుపుతూ కట్టిన ఈ కోట వంటి హోటల్ లో బస చేసేందుకు బారులు తీరుతారు అచ్చం రాజు రాణీల్లాగా జీవించే లాగా ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ ఉంటాయి.

Leave a comment