కొత్త సంవత్సరం లేదా ఇతర పండుగలకు ఆత్మీయులకు బహుమతులు ఇస్తాం. సాధారణంగా కొత్త సంవత్సరం అమ్మాయిలు తీసుకునే తీర్మానాల్లో ముందుండేది బరువు తగ్గాలి అనే కదా. అల్లా స్నేహితుల్లో ఫిట్ నెస్ అభిమానులు ఉంటే వాళ్ల కోసం మెటల్ చైన్ ఫిట్ నెస్ ట్రాకర్ బహుమతి గా ఇవ్వచ్చు. స్టైల్ గా అనిపించే ఈ ట్రాకర్ వ్యాయామానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అందిస్తుంది.

Leave a comment