– డి.సుజాతా దేవి
రూకలు సేతికి వత్తె
సోకులెక్కువ మావకు
సోకు లెక్కువ!!

సెట్టు కింద జేరమాకు
సీటి పేక ఆడమాకు
కల్లంగడి కెళ్ళావా
ఇల్లంబుకు పోతాది!!

సంటిపాపా లెదిగొచ్చి
ఇంటి పేరు నిలపాలి
అయ్య దారితప్పితే
అడిగే దిక్కెవరురా!!

మంచోడివి నువ్వయినా
మాయాదాఅరిమూక జేరి
మణిసిని మార్సేత్తారు
మణుసును యిరిసేత్తారు!!

Leave a comment