జీన్స్ ఎప్పుడు ఫేషనే .అయితే ఎప్పుడూ జీన్సేనా అనుకొంటే కుర్తీలు,asymmetrical tops కూడా ఫ్యాషన్ అంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్.స్టైల్ గా కనిపించాలి అనుకొంటే జీన్స్ కంటే సిగరెట్ ఫ్యాంట్లు, పలాజోలు మాక్సీ స్కర్టులు ,జెగ్గింగ్స్ షరారాలు కూడా బావుంటాయి.వీటిలో ఎప్పటి కప్పుడు కొత్త ప్యాటర్న్ లు వస్తున్నాయి. ఒక వేళ పార్టీవేర్ గా కుర్తులీ వేసుకోవాలంటే ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్లు ఉన్న బాటమ్స్ ప్రయత్నం చేయావచ్చు. శరీరానికి అసౌకర్యంగా కలగకుండా ఏది ఎంచుకొన్న స్టైల్ గానే ఉంటుంది.

Leave a comment