ఒక అమ్మాయి పెద్ద పళ్లతో చేయికరిచేస్తూ ఉంటుంది. నా జుట్టు పట్టుకున్నావే బాబు అని ఒకబ్బాయి ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ఒక అందమైన బాబు చేయి అందిస్తూ ఉంటాడు. ఒకాయన ఏకంగా ఒక తాబేలు పీకపట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ ఏమిటనుకున్నామా ? క్రియేటివ్ గా తయారుచేసిన ఇమేజెస్ ఉన్న మాములు షాపింగ్ బ్యాగులు. కాస్త కనికట్టు కాస్త సరదా కాస్త తెలివీ జోడిస్తే ఇలాంటి బ్యాగ్స్ తయారవుతున్నాయి. కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు కూడా ఇలాంటి సరదా బ్యాగులకు ఓకే చెపుతున్నాయి. వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ఎన్నో విభిన్నమైన ఆలోచనలు చేయాలి. పదేపదే ఓ విషయాన్నీ చుస్తే మనసులో ముద్రించుకుపోతుంది కదా. అందుకే ఈ క్రియేటివ్ బ్యాగ్స్. మీరూ చూడచ్చు. వందల కొద్దీ ఐడియాలు. వరసాగ్గా చూస్తూ పోతే కొత్త సంవత్సరం గిఫ్ట్ గా ఇచ్చేందుకు ఇంకో కొత్త ఐడియా తట్టచ్చుగా.
Categories
WoW

కన్ను పడితే గేలం వేస్తాయి

ఒక అమ్మాయి పెద్ద పళ్లతో చేయికరిచేస్తూ ఉంటుంది. నా జుట్టు పట్టుకున్నావే బాబు అని ఒకబ్బాయి ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ఒక అందమైన బాబు చేయి అందిస్తూ ఉంటాడు. ఒకాయన ఏకంగా ఒక తాబేలు పీకపట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ ఏమిటనుకున్నామా ? క్రియేటివ్ గా  తయారుచేసిన ఇమేజెస్ ఉన్న మాములు షాపింగ్ బ్యాగులు. కాస్త కనికట్టు కాస్త సరదా  కాస్త తెలివీ జోడిస్తే ఇలాంటి బ్యాగ్స్ తయారవుతున్నాయి. కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు కూడా ఇలాంటి సరదా బ్యాగులకు ఓకే చెపుతున్నాయి. వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ఎన్నో విభిన్నమైన ఆలోచనలు చేయాలి. పదేపదే ఓ విషయాన్నీ చుస్తే మనసులో ముద్రించుకుపోతుంది కదా. అందుకే ఈ క్రియేటివ్ బ్యాగ్స్. మీరూ చూడచ్చు. వందల కొద్దీ ఐడియాలు. వరసాగ్గా చూస్తూ పోతే కొత్త సంవత్సరం గిఫ్ట్ గా  ఇచ్చేందుకు ఇంకో కొత్త ఐడియా తట్టచ్చుగా.

Leave a comment