పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడే ఎన్నో చమత్కారమైన మాటలు కూడా సామెతలు అయిపోయాయి.

అదైతే వైద్య కట్నం. ఇదైతే వైతరిణీ గోదానం ‘

ఇంట్లో వయసు మళ్ళిన వాడు జబ్బుగా ఉన్నాడు. వైద్యుడు ఎంతో సొమ్ము వాసులు చేస్తున్నాడు. ఇటు వైద్యుడిని భరించలేరు. అటు ప్రాణం పోతోంటే చూస్తు ఉరుకోలేరు. ఆ సందర్భంలో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళెవరు గృహస్తు కష్టాన్ని చూసి,ఏదయినా ఒకటే ఇటు బతికి వుంటే వైద్యుడికి సమర్పించుకోవాలి. లేదా మరణిస్తే గోదానం భూదానం అంటూ మరణానంతర క్రియలను ఎంతో ఖర్చు అవుతోంది. భరించే వాడికి ఏ ఖర్చయినా ఒకటే నని అర్ధం.

            * అగ్నిహోత్రం లో ఆజ్యం పోసినట్లు.
                                            * అచ్చి పెళ్ళి బుచ్చి చావుకు అన్నట్లు.
                 
                                                                                                                సేకరణ
                                                                                                              సి.సుజాత 

Leave a comment