అమెరికా జీవితాన్ని అమెరికాను తల్చుకుని అదొక భూతాల స్వర్గం అన్న భావనతో ఎంతోమంది ఉంటారు. అక్కడ వస్తువులు రాళ్ళూ రత్నాలు చాక్లేట్లు తినటం తెచ్చుకోవటం గిఫ్ట్లుగా రావటం ఇంకెంతో గొప్ప అనుకునేవాళ్లు వున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా ఐరోపా వాసులు తినేదే బలవర్ధకమైన ఆహారం మనమైతే ఎదో కాస్త వేళకి వండుకు తింటాం. అనుకునే వాళ్ళకి గోల్డ్ న్యూస్ శాక్స్ అన్న సంస్థ వేడివేడిగా వండుకుని అప్పటికప్పుడు అరిటాకులో భోంచేస్తే భారతీయ భోజనమే పోషకాలకు నిలయం అని విశ్లేషించింది. నిల్వ చేసిన ఆహారం తినే అమెరికన్ల కంటే అన్నం పచ్చడి .పప్పు పాయసం సాంబారు పెరుగు ఊరగాయల్లో ఎన్నెనో క్యాలరీలు. అత్యంత రుచీ ఉన్నాయని పరిశోధన సారాంశం. పైగా మనం తినే భోజనం ఖర్చు తక్కువదీ పోషకాలు ఎక్కవదీ అనేసింది. ఊరగాయలు అప్పడాలు వడియాలు ఒరుగులూ తప్ప మనం అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా కూరలు కోసి వండుకుని తింటాం కనుక ఈ అలవాటే ఎంతో మంచిదనీ పోషక విలువల తో కూడి వుంటుందని తేల్చింది.
Categories
Wahrevaa

మన విస్తరి భోజనం బెస్ట్ అండ్ టేస్ట్

అమెరికా జీవితాన్ని అమెరికాను తల్చుకుని అదొక భూతాల స్వర్గం అన్న భావనతో ఎంతోమంది ఉంటారు. అక్కడ వస్తువులు రాళ్ళూ రత్నాలు చాక్లేట్లు తినటం తెచ్చుకోవటం గిఫ్ట్లుగా రావటం ఇంకెంతో గొప్ప అనుకునేవాళ్లు వున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా ఐరోపా వాసులు తినేదే బలవర్ధకమైన ఆహారం మనమైతే ఎదో కాస్త వేళకి వండుకు తింటాం. అనుకునే వాళ్ళకి గోల్డ్ న్యూస్ శాక్స్ అన్న సంస్థ వేడివేడిగా వండుకుని అప్పటికప్పుడు అరిటాకులో భోంచేస్తే భారతీయ భోజనమే పోషకాలకు నిలయం అని విశ్లేషించింది. నిల్వ చేసిన ఆహారం తినే అమెరికన్ల కంటే అన్నం పచ్చడి .పప్పు పాయసం సాంబారు పెరుగు ఊరగాయల్లో ఎన్నెనో క్యాలరీలు. అత్యంత రుచీ ఉన్నాయని పరిశోధన సారాంశం. పైగా మనం తినే భోజనం ఖర్చు తక్కువదీ పోషకాలు ఎక్కవదీ అనేసింది. ఊరగాయలు అప్పడాలు వడియాలు ఒరుగులూ తప్ప మనం అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా  కూరలు కోసి వండుకుని తింటాం కనుక ఈ అలవాటే ఎంతో మంచిదనీ పోషక విలువల తో కూడి వుంటుందని తేల్చింది.

Leave a comment