సెల్ఫీ సరదా వరకే వుంచుకుంటే పర్లేదు, అది ఇతరుల గౌరవానికి భంగం వచ్చేలా వుంటే మాత్రం సమస్యే. ఈ మధ్య కాలంలో విద్యాబాలన్ బీగమ్ జాన్ సినిమా పని గురించి నిర్మాత ముకేష్ భచ, దర్శకుడు శ్రాజిల్ ముఖర్జీ తో పాటు, కలకత్తా ఎయిర్ పోర్టు నడుస్తూ వస్తుంది. ఒక్క వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సెల్ఫీ తిసుకొబోయాడు. విధ్యాబాలన్ సరేనంది. అతను చొరవగా ఆమె భుజం పైన చెయ్యి వేసి సెల్ఫీ తీసుకోబోయాడు. అతని చెయ్యి అసభ్యంగా తన విపు పైన కదులుతుంటే విద్య షాక్ తిని చేయి తిసేయమంది. ఆటను విననట్లే చేయి తీయకుండా సెల్ఫీ తిస్తునట్లే వున్నాడు. విద్య సహనం పోయి ఏమనుకుంటున్నావ్, నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుసా, ఇది తప్పు అని కేకలు పెట్టింది. అతని ప్రవర్తన తనను ఎంతో బాధ పెట్టిందని ఒక అపరిచుతుడు చొరవగా చెయ్యి వేస్తె ఎలా వుంటుంది. మేం పబ్లిక్ ఫిగార్లమే కానీ, పుబ్లిక్ ప్రోపర్టి కాదు అని చాలా బాధ పాడింది విద్యా. అభిమానం వుంటే సంతోషం, అరాదించినా సంతోషమే, కానీ అవమానించడం ఎంత వరకు సభ్యత? విద్యాబాలన్ కష్టపెట్టుకున్నట్లు ఆడవాళ్ళు పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాదు కదా?
Categories
Gagana

మేం పబ్లిక్ ప్రోపర్టిలు కాదు

సెల్ఫీ సరదా వరకే వుంచుకుంటే పర్లేదు, అది ఇతరుల గౌరవానికి భంగం వచ్చేలా వుంటే మాత్రం సమస్యే. ఈ మధ్య కాలంలో విద్యాబాలన్ బీగమ్ జాన్ సినిమా పని గురించి నిర్మాత ముకేష్ భచ, దర్శకుడు శ్రాజిల్ ముఖర్జీ తో పాటు, కలకత్తా ఎయిర్ పోర్టు నడుస్తూ వస్తుంది. ఒక్క వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సెల్ఫీ తిసుకొబోయాడు. విధ్యాబాలన్ సరేనంది. అతను చొరవగా ఆమె భుజం పైన చెయ్యి వేసి సెల్ఫీ తీసుకోబోయాడు. అతని చెయ్యి అసభ్యంగా తన విపు పైన కదులుతుంటే విద్య షాక్ తిని చేయి తిసేయమంది. ఆటను విననట్లే చేయి తీయకుండా సెల్ఫీ తిస్తునట్లే వున్నాడు. విద్య సహనం పోయి ఏమనుకుంటున్నావ్, నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుసా, ఇది తప్పు అని కేకలు పెట్టింది. అతని ప్రవర్తన తనను ఎంతో బాధ పెట్టిందని ఒక అపరిచుతుడు చొరవగా చెయ్యి వేస్తె ఎలా వుంటుంది. మేం పబ్లిక్ ఫిగార్లమే కానీ, పుబ్లిక్ ప్రోపర్టి కాదు అని చాలా బాధ పాడింది విద్యా. అభిమానం వుంటే సంతోషం, అరాదించినా సంతోషమే, కానీ అవమానించడం ఎంత వరకు సభ్యత? విద్యాబాలన్ కష్టపెట్టుకున్నట్లు ఆడవాళ్ళు పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాదు కదా?

Leave a comment