ఒంపులు తిరిగి ఒత్తుగా ఉండే కనురెప్పలు ముఖానికి చాలా అందం. కనురెప్పలు ఒత్తుగా పెరగాలి అంటే పడుకునే ముందర ఆలివ్ ఆయిల్ గాని ఆముదం గాని రాయాలి. నిమ్మ తొక్కలను ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా ఆమోదంలో వేసి ఆ నూనె రాసిన ప్రయోజనమే. పెట్రోలియం జెల్లి, గ్రీన్ టీ డికాషన్ కూడా కనురెప్పలను పెరిగేలా చేస్తాయి.

Leave a comment