మనిషికి ప్రకృతికి మధ్యన సంబంధం విడదీయలేనిది. పచ్చదనంతో ఉండే పరిసరాలు ,పారే సెలయేళ్ళతో మనిషికి జీవన కాలబంధం. ఈ మధ్య జరిగిన పరిశోధనలు ప్రకృతికి పిల్లల మేధస్సుకీ దగ్గర సంబంధం ఉంటుందని తేల్చారు. స్పెయిన్ అధ్యయనకారులు చిన్న పిల్లలను ఎక్కువసేపు పచ్చదనంలో గడపనిస్తే వారి మెదడు ఆరోగ్యంగా ఎదగటమే కాకుండా , నేర్చుకొనే శక్తి రెట్టింపు అవుతుందంటున్నారు. భవిష్యత్ లో వారెన్నో విజయాలు సాధించేందుకు ప్రకృతికి సన్నిహితంగా వారిని గడపనివ్వమంటున్నారు.

Leave a comment