72 సంవత్సరాల కేరాబాయి ఫేమస్ రేడియో జాకి మహారాష్ట్ర లోని మహాస్వాద్ లో ఉంటుంది. మన్ దేశీ అనే కమ్యూనిటీ రేడియో ద్వారా చక్కగా పాడుతుంది. కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి ప్రోగ్రాం లో కూడా పాల్గొన్నది. యుఎస్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాడ్ కాస్టర్ వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా తారాబాయ్ జీవితాన్ని వాటర్ ఫర్ గోల్డ్ పేరుతో రూపొందించింది. ఇంటి పనులు,వంట పనులు, పొలం పనులు చేస్తూ కనిపించే తారాబాయి ఆశువుగా కవిత్వం కూడా చెబుతుంది.

Leave a comment