బ్యూటీ విషయం లో యూత్ ఎప్పుడు రాజి పాడారు. చివరికి హెయిర్ కట్టింగ్ విషయం లోను కొత్త ట్రెండ్ వుండాల్సిందే. బాబ్ కటింగ్ నచ్చాలే కానీ స్టైల్ , సౌకర్యం, అందం, అన్ని దక్కుతాయి. లాంగ్ గా అయితే పొడవ్వైన కురులని కట్ చేసి అలా దువ్వి వదిలేయడం ఇవాల్టి ట్రెండ్. లాంగ్ అంటే లగ్జరి కొంచం వంపు తిప్పి ఎలాగైనా వదిలేసే వీలుంది. పొడవాటి జుట్టు ఫేవ్ కట్ స్టైల్ స్టేట్మెంట్. అలాగే ప్రింజెన్ చెక్కగా ఒత్తుగా బోల్డ్ గా కనిపించే కట్. నుదుటి పైన షార్ట్ గా కనిపిస్తూ ఈ రకం తక్షణ మేకప్ కు అనువైన స్టైల్. ఇక షార్ట్ అయితే చిట్టి పొట్టి కట్ వెరైటీ గా అందంగా వుంటుంది. ఈ స్కర్ట్స్ షార్ట్ కట్ చెక్కని రూపాన్ని ఇస్తుంది. మిడికట్ అయితే పొడవుగా పెంచుకోకుండా ఒత్తుగా వంకీలు తిప్పి మెడ చుట్టు పరుచుకునే వీలున్న మిడి కట్ చటుక్కున కళ్ళల్లో పడే అందాల కట్ ఇది. లేయర్స్ అయితే పొడవైన జుట్టు పొరలు పొరలుగా పరుచుకుంటే ముచ్చటగా ముంగురులు కురులు వుంటాయి. ఈ కటింగ్ కు లేయర్లు జత చేస్తే సిరోజాలంకరణకు తిరుగే లేదు.బ్యూటీ విషయం లో యూత్ ఎప్పుడు రాజి పాడారు. చివరికి హెయిర్ కట్టింగ్ విషయం లోను కొత్త ట్రెండ్ వుండాల్సిందే. బాబ్ కటింగ్ నచ్చాలే కానీ స్టైల్ , సౌకర్యం, అందం, అన్ని దక్కుతాయి. లాంగ్ గా అయితే పొడవ్వైన కురులని కట్ చేసి అలా దువ్వి వదిలేయడం ఇవాల్టి ట్రెండ్. లాంగ్ అంటే లగ్జరి కొంచం వంపు తిప్పి ఎలాగైనా వదిలేసే వీలుంది. పొడవాటి జుట్టు ఫేవ్ కట్ స్టైల్ స్టేట్మెంట్. అలాగే ప్రింజెన్ చెక్కగా ఒత్తుగా బోల్డ్ గా కనిపించే కట్. నుదుటి పైన షార్ట్ గా కనిపిస్తూ ఈ రకం తక్షణ మేకప్ కు అనువైన స్టైల్. ఇక షార్ట్ అయితే చిట్టి పొట్టి కట్ వెరైటీ గా అందంగా వుంటుంది. ఈ స్కర్ట్స్ షార్ట్ కట్ చెక్కని రూపాన్ని ఇస్తుంది. మిడికట్ అయితే పొడవుగా పెంచుకోకుండా ఒత్తుగా వంకీలు తిప్పి మెడ చుట్టు పరుచుకునే వీలున్న మిడి కట్ చటుక్కున కళ్ళల్లో పడే అందాల కట్ ఇది. లేయర్స్ అయితే పొడవైన జుట్టు పొరలు పొరలుగా పరుచుకుంటే ముచ్చటగా ముంగురులు కురులు వుంటాయి. ఈ కటింగ్ కు లేయర్లు జత చేస్తే సిరోజాలంకరణకు తిరుగే లేదు.
Categories
Soyagam

రూపాన్ని మార్చేసే హెయిర్ కట్స్

బ్యూటీ విషయం లో యూత్ ఎప్పుడు రాజి పాడారు. చివరికి హెయిర్ కట్టింగ్ విషయం లోను కొత్త ట్రెండ్ వుండాల్సిందే. బాబ్ కటింగ్ నచ్చాలే కానీ స్టైల్ , సౌకర్యం, అందం, అన్ని దక్కుతాయి. లాంగ్ గా అయితే పొడవ్వైన కురులని కట్ చేసి అలా దువ్వి వదిలేయడం ఇవాల్టి ట్రెండ్. లాంగ్ అంటే లగ్జరి కొంచం వంపు తిప్పి ఎలాగైనా వదిలేసే వీలుంది. పొడవాటి జుట్టు ఫేవ్ కట్ స్టైల్  స్టేట్మెంట్. అలాగే ప్రింజెన్ చెక్కగా ఒత్తుగా బోల్డ్ గా కనిపించే కట్. నుదుటి పైన షార్ట్ గా కనిపిస్తూ ఈ రకం తక్షణ మేకప్ కు అనువైన స్టైల్. ఇక షార్ట్ అయితే చిట్టి పొట్టి కట్ వెరైటీ గా అందంగా వుంటుంది. ఈ స్కర్ట్స్ షార్ట్ కట్ చెక్కని రూపాన్ని ఇస్తుంది. మిడికట్ అయితే పొడవుగా పెంచుకోకుండా ఒత్తుగా వంకీలు తిప్పి మెడ చుట్టు పరుచుకునే వీలున్న మిడి కట్ చటుక్కున కళ్ళల్లో పడే అందాల కట్ ఇది. లేయర్స్ అయితే పొడవైన జుట్టు పొరలు పొరలుగా పరుచుకుంటే ముచ్చటగా ముంగురులు కురులు వుంటాయి. ఈ కటింగ్ కు లేయర్లు జత చేస్తే సిరోజాలంకరణకు తిరుగే లేదు.

Leave a comment