అడవి ఎంతో బావుంటుంది. ఎతైన వృక్షాలు అల్లిబిల్లిగా అల్లుకున్న తీగలు పేరు తెలియని అద్భుతమైన పువ్వులు. ఎగిరేవందలాది తుమ్మెదలు పక్షుల అరుపులు గుంపులుగా అడవి జంతువులు. ఈ అద్భుతమైన ప్రకృతి ఎప్పుడూ వంటరిగా ఎడారిలో మొలిచే జిల్లేడు మొక్కలా వంటరిగా ఉండదు. అలాగే చుక్క నీళ్లు పడని ఎడారిలో కూడా అందుకు తట్టుకు బతికే చెట్లుంటాయి. ఇంత పచ్చ దనం ఇంతటి అందం మానవసమూహాల్లో ఉంటుంది. చాలా మంది కలిసిన చోట ఎంతో సందడి స్నేహం మాట ఆడో పండగ. అందుకే ఒంటరిగా ఎవ్వరితోను కలవకుండా ఉండద్దు. నలుగురిలో కలివిడిగా వుండండి అంటుంటాయి. అధ్యయనాలు సామాజికంగా చురుగ్గా బిజీగా ఎప్పుడూ ఎదో ఒక పనిలో మునిగితేలాలి. లేకపోతే గుండె జబ్బులు వస్తాయంటారు. స్వచ్చందంగా ఎదో ఒక కార్యక్రమం చేప్పట్టటం లేదా స్నేహతులు ఇరుగు పొరుగులతో మంచి స్నేహం సంబంధాలు ఉంచుకోవటం చేయాలి. ఒంటరితనం నైరాశ్యం లోకి దారి తీసి అనేక దిగుళ్ళ వత్తిడి లతో ఆరోగ్యం చెడిపోయి అతి చిన్న వయస్సు లోనే తీవ్రమైన జబ్బులొస్తాయి. అంటున్నాయి అధ్యయనాలు. ఏ రూపం లో ఎలా గడిపినా సామజిక కలివిడితనం అనివార్యం.
Categories
You&Me

సామాజికంగా చురుగ్గా ఉంటేనే ఆరోగ్యం

అడవి ఎంతో బావుంటుంది. ఎతైన వృక్షాలు అల్లిబిల్లిగా అల్లుకున్న తీగలు పేరు తెలియని అద్భుతమైన పువ్వులు. ఎగిరేవందలాది తుమ్మెదలు పక్షుల అరుపులు గుంపులుగా అడవి జంతువులు. ఈ అద్భుతమైన ప్రకృతి ఎప్పుడూ వంటరిగా ఎడారిలో మొలిచే జిల్లేడు మొక్కలా వంటరిగా ఉండదు. అలాగే చుక్క నీళ్లు పడని  ఎడారిలో కూడా అందుకు తట్టుకు బతికే చెట్లుంటాయి. ఇంత పచ్చ దనం  ఇంతటి అందం మానవసమూహాల్లో ఉంటుంది. చాలా మంది కలిసిన చోట ఎంతో సందడి స్నేహం మాట ఆడో పండగ. అందుకే ఒంటరిగా ఎవ్వరితోను కలవకుండా ఉండద్దు. నలుగురిలో కలివిడిగా వుండండి అంటుంటాయి. అధ్యయనాలు సామాజికంగా చురుగ్గా బిజీగా ఎప్పుడూ ఎదో ఒక పనిలో మునిగితేలాలి. లేకపోతే గుండె జబ్బులు వస్తాయంటారు. స్వచ్చందంగా ఎదో ఒక కార్యక్రమం చేప్పట్టటం లేదా స్నేహతులు ఇరుగు పొరుగులతో మంచి స్నేహం సంబంధాలు ఉంచుకోవటం చేయాలి. ఒంటరితనం నైరాశ్యం లోకి దారి తీసి  అనేక దిగుళ్ళ  వత్తిడి లతో ఆరోగ్యం చెడిపోయి అతి చిన్న వయస్సు లోనే తీవ్రమైన జబ్బులొస్తాయి. అంటున్నాయి అధ్యయనాలు. ఏ రూపం లో  ఎలా గడిపినా సామజిక కలివిడితనం అనివార్యం.

Leave a comment