మొసమత్ జాస్మిన్, బంగ్లాదేశ్ కు చెందిన ఏకైక మహిళా రిక్షా పుల్లర్. మొసమత్ ఆక్సర్ ఫాతిమా, వయస్సు 45. ఐదేళ్ళుగా రిక్షాలాగుతుంది. భర్త వదిలేసి పొతే కుటుంబాన్ని గాలికి వదిలేసాయి లేక జీవనాధారం కోసం ఎంచుకున్న వృత్తి ఇది. ముగ్గుకు పిల్లలు సంప్రాదాయాలకు మరుపేరుగా వున్న బంగ్లాదేశ్ లో ఒక ఆడమనిషి రిక్షా లాగడం మాములు విషయం కాదు. అల్లా రెండు చేతులు, కళ్ళు ఇచ్చింది పని చేసుకుని బ్రతికేందుకే నా బిడ్డలను చదివించుకోవాలి. నేనెంచుకున్న మార్గంలో నడుస్తున్నా. అందరకీ మాటలు పట్టించుకొంటె నాకు గడిచేదెట్లా అంటారామె. మనమైనా ఏమంటాం. ఎలాగోలా పిల్లన్ని పోషించుకుని సంతోషంగా వుండు అంటాం.
Categories
Gagana

తోలి రిక్షా పుల్లర్ జాస్మిన్

మొసమత్ జాస్మిన్, బంగ్లాదేశ్ కు చెందిన ఏకైక మహిళా రిక్షా పుల్లర్. మొసమత్ ఆక్సర్ ఫాతిమా, వయస్సు 45. ఐదేళ్ళుగా రిక్షాలాగుతుంది. భర్త వదిలేసి పొతే కుటుంబాన్ని గాలికి వదిలేసాయి లేక జీవనాధారం కోసం ఎంచుకున్న వృత్తి ఇది. ముగ్గుకు పిల్లలు సంప్రాదాయాలకు మరుపేరుగా వున్న బంగ్లాదేశ్ లో ఒక ఆడమనిషి రిక్షా లాగడం మాములు విషయం కాదు. అల్లా రెండు చేతులు, కళ్ళు ఇచ్చింది పని చేసుకుని బ్రతికేందుకే నా బిడ్డలను చదివించుకోవాలి. నేనెంచుకున్న మార్గంలో నడుస్తున్నా. అందరకీ మాటలు పట్టించుకొంటె నాకు గడిచేదెట్లా అంటారామె. మనమైనా ఏమంటాం. ఎలాగోలా పిల్లన్ని పోషించుకుని సంతోషంగా వుండు అంటాం.

Leave a comment