లెనిన్ చీరెలు చాలా తేలికగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఈసారిలెణిన్ తో కంచిపట్టున్న అంచున్న చీరెలుమార్కెట్లోకి వచ్చాయి.పెళ్ళి చీరెలు ఇవి వధువు నిండుగా కనిపించాలంటే నిండు రంగులు బంగారు జరీ మోటిఫ్ లో ఉన్న చీరెలు అందం.లెనిన్ కంచికోటి పట్టు చీరెలు భారీ కొంగులతో జరీ దారాలతో నేసిన మోటీఫ్ లు చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి.చీరె మొత్తం జరీ గీతలు చక్కని అంచులతో చీరెలు ఎంతో అందంగా వేడుకను ప్రతిబింబించేలా ఉన్నాయి.

Leave a comment