• నవ్వండి చాలు

    March 2, 2018

    రేప్పొద్దున వైద్యులు ప్రిస్కిప్షన్ రాయవలసి వస్తే 15 నిమిషాల పాటు నవ్వండి సరిపోతుంది అని రాసిన ఆశ్చర్యం లేదు. నవ్వుల వ్యయామం రక్త సరఫరాను మెరుగుపరుస్తుందని పరిశోధకులు…

    VIEW