థాయ్ లాండ్ లోని డ్రాగన్ ఆలయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది 1760 ఆన్నాల ఈ ఆలయం కింద పై వరకు డ్రాగన్ చుట్టినట్లు నిర్మించారు. నిప్పులు కురిపించే డ్రాగన్ తల భీతి కలిగిస్తుంది.దీని సమీపంలోని భవనం పై ఉండే బుద్ధ విగ్రహం పర్యాటకుల అలసట,భీతిని మాయం చేస్తుంది. ఈ సామ్ ఫ్రాన్ డ్రాగన్ ఆలయం చక్కని ధ్యాన కేంద్రం.

Leave a comment