టి కులీ అన్నది ఒక ప్రాచీన కళ. దళసరి చెక్క వస్త్రంపై ప్రత్యేక శైలిలో గీసే బొమ్మలివి. చేతితో చేసే ఈ బొమ్మల కోసం మొగల్ చక్రవర్తులు పాట్నా వరకు వచ్చేవారట . బిహారీ మహిళలు చేతితో రూపం పోసుకున్న బొమ్మలివి. భారతీయ వివాహ ప్మట్టాలు,రామ్ లీలా వంటి చిత్రాలు ఈ కళ ప్రత్యేకం ఇపుడీ చిత్రాలకు విదేశాల్లో ఎంతో ఆదరణ వుంది.

Leave a comment