పిల్ల తెమ్మెర లాంటి సుగంధ పరిమళం వంటి యవ్వన దశ కరిగిపోవటం సహజాతి సహజం. కానీ మీదపడే వయసు తగ్గుతున్నా ఓపిక తీరాల్సిన బాధ్యతలు ఇవి ఇంకెముందిలే మన పనయి పోయిందనే భావన కలిగిస్తాయి. కానీ ఎక్సపర్ట్స్ ఈ ఆలోచనే పొరపాటుంటున్నారు. యువత లో ఉరిమే ఉత్సాహం వుంది. తుళ్ళిపడే జలపాత వేగం వుంది. వాళ్ళతో స్నేహం చేయండి. మీ యవ్వనం మీ దగ్గరే ఉంటుంది అంటున్నారు. అలాగే అవకాశం వచ్చిందంటే ఎపుడూ ఎదో ఒక కొత్త ప్రాంతానికి ప్రయాణానికి సిద్ధం అయిపోండి. ఈ అలవాటు మీ ఆలోచనలు చైతన్యవంతంగా ఉంచుతుంది. అంటున్నారు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఎప్పుడూ చిన్నవయసు వాళ్ళ చుట్టూ చేరినప్పుడు వాళ్ళకిసలహాలివ్వటం లేదా గత అనుభవాలు చెప్పటం లాంటి పనులు చేయద్దు. అసలు ముఖ్యంగా మీకు వయసుమీరి పోతుందన్న విషయం మీకు మీతో పాటు అవతలివాళ్ళకీ గుర్తొచ్చేదిప్పుడే. అలాగే వీలైనంత సౌకర్యంగా ఎలా ఉండాలో ఆలోచించుకుని ఆహారం చదివేపుస్తకాలు రోజూ వారి కార్యక్రమాలు విషయంలో కూడా కొత్తగా వచ్చే జీవితానికి అనుగుణమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. మంచి రొమాంటిక్ జీవితాన్ని గడపాలి. అన్ని బాధ్యతలు తీరిపోయాక జీవిత భగస్వాములతో మంచి జీవితం గడిపే సమయం ఇదే. తలుచుకుంటే 90 వ సంవత్సరంలో కూడా ఫుల్ యూత్ ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు.
Categories
You&Me

అది కేవలం మీ ఆలోచనలో వచ్చిన మార్పు

పిల్ల తెమ్మెర లాంటి సుగంధ పరిమళం వంటి యవ్వన దశ కరిగిపోవటం సహజాతి సహజం. కానీ మీదపడే  వయసు తగ్గుతున్నా ఓపిక తీరాల్సిన బాధ్యతలు ఇవి ఇంకెముందిలే మన పనయి పోయిందనే భావన కలిగిస్తాయి. కానీ ఎక్సపర్ట్స్  ఈ ఆలోచనే పొరపాటుంటున్నారు. యువత లో ఉరిమే ఉత్సాహం వుంది. తుళ్ళిపడే జలపాత వేగం వుంది. వాళ్ళతో స్నేహం చేయండి. మీ యవ్వనం మీ దగ్గరే ఉంటుంది అంటున్నారు. అలాగే అవకాశం వచ్చిందంటే ఎపుడూ ఎదో ఒక కొత్త ప్రాంతానికి ప్రయాణానికి సిద్ధం అయిపోండి. ఈ అలవాటు మీ ఆలోచనలు చైతన్యవంతంగా ఉంచుతుంది. అంటున్నారు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఎప్పుడూ చిన్నవయసు వాళ్ళ చుట్టూ చేరినప్పుడు వాళ్ళకిసలహాలివ్వటం లేదా గత అనుభవాలు చెప్పటం లాంటి పనులు చేయద్దు. అసలు ముఖ్యంగా మీకు వయసుమీరి పోతుందన్న విషయం మీకు మీతో పాటు అవతలివాళ్ళకీ గుర్తొచ్చేదిప్పుడే. అలాగే వీలైనంత సౌకర్యంగా ఎలా ఉండాలో ఆలోచించుకుని ఆహారం చదివేపుస్తకాలు  రోజూ వారి కార్యక్రమాలు విషయంలో కూడా కొత్తగా వచ్చే జీవితానికి అనుగుణమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. మంచి రొమాంటిక్ జీవితాన్ని గడపాలి. అన్ని బాధ్యతలు తీరిపోయాక జీవిత భగస్వాములతో మంచి జీవితం గడిపే సమయం ఇదే. తలుచుకుంటే 90 వ సంవత్సరంలో కూడా ఫుల్ యూత్ ఫుల్ గా  ఎంజాయ్ చేయచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు.

Leave a comment