టీ ల్లో ఇప్పటికే ఎన్నో రకాల మనకు తెలుసు. మన దేశంలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా అక్కడో స్పెషల్ టీ దొరుకుతుంది కాశీలో ఘాట్స్ దగ్గర హజ్‌మోల చాయ్ దొరుకుతుంది. కాశీలో ఘాట్స్ దగ్గర హజ్‌మోల టీ దొరుకుతుంది. దీన్నే బెనారసీ చాయ్ అంటారు. జీర్ణశక్తి పెంచుకొనేందుకు హజ్‌మోలా అనే ఆయుర్వేద మాత్రలున్నాయి. ఈ మాత్రలనే చాయ్ లో వేస్తాం ఉప్పగా,పుల్లగా ఉండే ఈ చాయ్ కాశీ ప్రజలు ఇష్టంగా తాగుతారు.

Leave a comment