-డి. సుజాతా దేవి

గుండెల్లో రాగమేదో

ఉండనీయదే
నిలువెల్లా తారాట్లాడి
నిలవనీయదే !!

పూలన్నీ ఇరగా బూసి
గాలంతా నాకే ఏసి
పిట్టలు కూసీ కేకేసి
చెట్టులు ఒంగి చెయ్యూచి!!

ఆకాశం వొంగీ వొంగీ
అరిసేతికి అందిందమ్మె
నాకోసం కరిగీ కరిగీ
సినుకల్లే జారిందమ్మో!!

నాగమల్లి పల్లకిలోన
నారాయణ మావొత్తాడు
మొగిలాకూ పందిరికిందా!!

Leave a comment