చావి రాజావత్ రాజస్థాన్ లోని సోడా గ్రామ సుర్పుంచ్. తగునీరు, మరుగు దొడ్లు, పవర్ లేని ఆ గ్రామం అభివృద్ధి కోసం, ఆ గ్రామస్తులు మేనేజ్ మెంట్ లో డిగ్రీ తీసుకున్న రాజావత్ ను సర్పంచ్ గా ఎంచుకున్నారు. నాలుగేళ్ళలో సోడా గ్రామ రూపురేఖలు మార్చింది చావి రాజావత్ ఎం.బి.ఎ డిగ్రీ తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎంగెస్ట్ సర్పంచ్ ఈ అమ్మాయే ఇవ్వాల రోడ్లున్నాయి. తాగునీటి చెరువు బాగు చేసే ఖర్చును బరించేందుకు ముందుకు వచ్చిన ఓ సాఫ్ట్ డ్రింక్ కంపెనీ స్థాపించే ప్రయత్నం లో వుంది ఈ ౩౦ ఏళ్ల చావి రాజావత్ ముందుకు వచ్చిన సేవాశీలి.

Leave a comment