కొన్ని మంచి పనులకు అన్నీ కలిసొస్తాయి. వివాహిత స్త్రీలు ముసుగు ధరించి సంప్రదాయం వుంది. అయితే మీర్జాపూర్ గ్రామానికి చెందినా అంజూ యాదవ్ ఈ సంప్రదాయం ఉద్యోగ అవకాశాలు దూరం చేస్తున్నాయని ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని స్వానుభవం తో తెలుసుకుంది. ముసుగు ధరించనని పెద్దవాళ్ళ అనుమతి కోసం ఇంట్లోనే మూడేళ్లు పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఆమె చెల్లి మంజూ యాదవ్ కూడా అక్కతో చేయి కలిపింది. వీళ్లకు పొరుగు గ్రామ సర్పంచ్ సజ్మా ఖాన్ తోడైంది. ధీజ్ గ్రామా సర్పంచ్ గా ఈ ముసుగు ఆమెకి ప్రాబ్లమే. ఈ ముగ్గురు కలిసి డిప్యుటీ కమిషనర్ ని కలిశారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లో ముసుగుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టి అవగాహనా కార్యక్రమాలు చేపట్టి దాదాపు 116 గ్రామాల మహిళలను చైతన్యవంతం చేసారు. ఈ మీర్జాపూర్ యువతులు ముసుగు పద్ధతికి శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేసారు.
Categories
Gagana

ముసుగుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం

కొన్ని మంచి పనులకు అన్నీ కలిసొస్తాయి. వివాహిత స్త్రీలు ముసుగు ధరించి సంప్రదాయం వుంది. అయితే మీర్జాపూర్ గ్రామానికి చెందినా అంజూ యాదవ్ ఈ సంప్రదాయం  ఉద్యోగ అవకాశాలు దూరం చేస్తున్నాయని ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని స్వానుభవం తో తెలుసుకుంది. ముసుగు ధరించనని  పెద్దవాళ్ళ అనుమతి కోసం ఇంట్లోనే మూడేళ్లు పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఆమె చెల్లి మంజూ యాదవ్ కూడా అక్కతో చేయి కలిపింది. వీళ్లకు పొరుగు గ్రామ సర్పంచ్ సజ్మా ఖాన్ తోడైంది. ధీజ్ గ్రామా సర్పంచ్ గా  ఈ ముసుగు ఆమెకి ప్రాబ్లమే. ఈ ముగ్గురు కలిసి డిప్యుటీ  కమిషనర్ ని కలిశారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లో ముసుగుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టి అవగాహనా కార్యక్రమాలు చేపట్టి దాదాపు 116 గ్రామాల మహిళలను చైతన్యవంతం చేసారు. ఈ మీర్జాపూర్ యువతులు ముసుగు పద్ధతికి శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేసారు.

Leave a comment