వీల్ చెయిర్ పైనే దేశాలు చుట్టేస్తోంది అట్లాంటకు చెందిన రెనీ బ్రూన్స్. ఒక ఏడాదిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 117 దేశాలు సందర్శించా రామె.  మొత్తం 195 దేశాలు సందర్శించే ఈ సాహస యాత్రలో ఆమె వివిధ దేశాల భాషలు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు వంటలు నేర్చుకుంటూ కొనసాగుతోంది.వీల్ చైర్ పైన అత్యధిక దేశాలు సందర్శించిన యాత్రకురాలిగా రికార్డ్ సృష్టించిన రెనీ బ్రూన్స్.

Leave a comment