తల్లి కడుపులో వుంటే పిల్లల్లో ఎన్నో లక్షణాలు అలవర్చుకుంటారు. కొన్ని ఇష్టా ఇష్టాలు కూడా అమ్మ కడుపులో నుంచే మొదలవ్వుతాయి. సాధారణంగా చాలా మంది పిల్లల్లో నట్స్ ఎలర్జీ ఎక్కవ. అయితే గర్భవతులుగా వున్నప్పుడు అమ్మలు పీనట్స్ ట్రీ నట్స్ తినాలి. అలా తినడం వల్ల పుట్టే పిల్లల్లో ఆయా ఆహార పదార్ధాల ఎలర్జీలు వుండవు. అమ్మకు వీటి తాలూకు ఎలర్జీలు లేకుండా వుండి వారానికి కనీసం ఐదారు సర్వింగ్ లయినా నట్స్ తింటే పిల్లలకు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావు నెలకు ఒక సారి కూడా వీటిని తినని తల్లుల తో పోలిస్తే తినే వారి పిల్లల్లో ఆహార పదార్ధాల ఎలర్జీలు త్వరగా ఉంటాయని పరిశోధకులు రుజువు చేసారు. పండ్లు, పెరుగు, స్వీట్లు, పల పదార్దాలు చాలా వాటి పైన పుట్టుక నుంచి ఇష్టం వుండని కారణం కేవలం తల్లి అలవాట్ల నుంచి వచ్చేవే.
Categories
Wahrevaa

అమ్మలు తింటే పిల్లల్లో నో ఎలర్జీ

తల్లి కడుపులో వుంటే పిల్లల్లో ఎన్నో లక్షణాలు అలవర్చుకుంటారు. కొన్ని ఇష్టా ఇష్టాలు కూడా అమ్మ కడుపులో నుంచే మొదలవ్వుతాయి. సాధారణంగా చాలా మంది పిల్లల్లో నట్స్ ఎలర్జీ ఎక్కవ. అయితే గర్భవతులుగా వున్నప్పుడు అమ్మలు పీనట్స్ ట్రీ నట్స్ తినాలి. అలా తినడం వల్ల పుట్టే పిల్లల్లో ఆయా ఆహార పదార్ధాల ఎలర్జీలు వుండవు. అమ్మకు వీటి తాలూకు ఎలర్జీలు లేకుండా వుండి వారానికి కనీసం ఐదారు సర్వింగ్ లయినా నట్స్ తింటే పిల్లలకు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావు నెలకు ఒక సారి కూడా వీటిని తినని తల్లుల తో పోలిస్తే తినే వారి పిల్లల్లో ఆహార పదార్ధాల ఎలర్జీలు త్వరగా ఉంటాయని పరిశోధకులు రుజువు చేసారు. పండ్లు, పెరుగు, స్వీట్లు, పల పదార్దాలు చాలా వాటి పైన పుట్టుక నుంచి ఇష్టం వుండని కారణం కేవలం తల్లి అలవాట్ల నుంచి వచ్చేవే.

Leave a comment