ఇల్లంతా చిందర వందరగా వుంటే బుర్రంతా కూడా చిరాగ్గా మరి పోతుంది. మన పరిసరాల ప్రభావం మనసు పై పడి తీరుతుంది. ఇందుకోసం కొంత ప్లాన్ వుండి తీరాలి. ఎక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టి ఎక్కడ ముగించాలో ముందే నిర్ణయిచుకోవాలి. పని త్వరగా పూర్తి అయ్యే చోట ఆరంభిస్తే ముగిసిన పని ఇచ్చే ప్రోత్సాహం తో మిగతావి త్వరగా పూర్తి చేసే వీలుంటుంది. ఒక ప్రదేశం, వార్డ్ రోబ్ గది ఇలా వరుసగా ఒక దాని తర్వాత మరొకటే ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా ముగించాలి. పెద్దగా వాడని అవసరం లేని వస్తువుల్ని తీసేయడం ఉత్తమం. ఇది బయట పడేద్దాం ఎవరికీ ఉపయోగ పడవు అని కొన్నింటిని ఇవి ఎవరికైనా పనికొస్తాయి. డొనేట్ చేద్దాం అని విభజించుకోవాలి. కొన్ని వస్తువులతో ఎమోషనల్ గా అనుభందం వుంటుంది. వాటిని సురక్షితంగా స్టోరేజ్ లో ఉంచాలి. ఇంట్లో అనవసరాలన్నీ తొలగించు కుంటే బుర్ర లోని వేస్టేల్ కూడా తొలగించినట్లే.
Categories
WhatsApp

చిందర వందరగా వుంటే చాలా కష్టం

ఇల్లంతా చిందర వందరగా వుంటే బుర్రంతా కూడా చిరాగ్గా మరి పోతుంది. మన పరిసరాల ప్రభావం మనసు పై పడి తీరుతుంది. ఇందుకోసం కొంత ప్లాన్ వుండి  తీరాలి. ఎక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టి ఎక్కడ ముగించాలో ముందే నిర్ణయిచుకోవాలి. పని త్వరగా పూర్తి అయ్యే చోట ఆరంభిస్తే ముగిసిన పని ఇచ్చే ప్రోత్సాహం తో మిగతావి త్వరగా పూర్తి చేసే వీలుంటుంది. ఒక ప్రదేశం, వార్డ్ రోబ్ గది ఇలా వరుసగా ఒక దాని తర్వాత మరొకటే ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా ముగించాలి. పెద్దగా వాడని అవసరం లేని వస్తువుల్ని తీసేయడం ఉత్తమం. ఇది బయట పడేద్దాం ఎవరికీ ఉపయోగ పడవు అని కొన్నింటిని ఇవి ఎవరికైనా పనికొస్తాయి. డొనేట్ చేద్దాం అని విభజించుకోవాలి. కొన్ని వస్తువులతో ఎమోషనల్ గా అనుభందం వుంటుంది. వాటిని సురక్షితంగా స్టోరేజ్ లో ఉంచాలి. ఇంట్లో అనవసరాలన్నీ తొలగించు కుంటే బుర్ర లోని వేస్టేల్ కూడా తొలగించినట్లే.

Leave a comment