నగల్లో ఇప్పుడు థీమ్ డిజైన్ నగలోచ్చాయి. నగల్లో భక్తిని జోడిస్తున్నారు. దేవుళ్ళు ఫ్యాషన్ కలిపేస్తే దశావతరాల నగలయ్యాయి. ఆభరణాల్లో లక్ష్మీ రూపాలు, వెంకటేశ్వరస్వాములు జత పరచడం కొత్త కాదు, కానీ దేవత రూపాలను మరింత అందంగా ట్రెండీగా నగల్లో పొందికగా పేరుస్తూ హారాలు,వడ్డాణాలు,గాజులు,జుంకీలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా దశావతరాల నగలు థీమ్ డిజైన్ గా వచ్చాయి. పచ్చలు ,కెంపులు ,వజ్రాలు పొదిగిన నగలు ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

Leave a comment