వర్ష మేఘాల్లో ఏర్పడే సప్త వర్ణాల ఇంద్ర ధనుస్సు అందరికీ కనువిందే అర్ధ వలయంగా ఏర్పడే ఇంద్ర ధనుస్సు లను మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మంటల్లో ఎగసిపడే ఫైర్  రెయిన్ బో లు ఉంటాయి. తెరలు,తెరలుగా ఏర్పడే సిర్రోస్ మేఘాల్లో ఈ ఫైర్ రెయిన్ బోలు గంటల కొద్దీ,వందల మైళ్ళ దూరం వరకు కనిపిస్తాయి. మంచు స్పటికల్లో సూర్య కాంతి వక్రీ భవనం చెందటం వల్ల ఈ ఫైర్ రెయిన్ బోలు
దర్శనం ఇస్తాయి. వీటిని ‘ఐస్ హలొ’ అని పిలుస్తారు ఇలాటివి ఇతర గ్రహాల్లో కూడా ఏర్పడతాయి అని సైంటిస్ట్ లు చెపుతున్నారు కానీ భూమిపైనా మాత్రం అమెరికలోనే వీటిని చూడచ్చు.

Leave a comment