ఈ ప్రపంచం లో ఎవరెక్కడ వున్నా కొన్ని మంచి అలవాట్లు మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికి మనం ప్రపంచం మొత్తం తినే రకరకాల ఆహారాలు తలుసుకుని మరీ తిని సంతోషిస్తున్నాం. ఇప్పుడు జపనీయుల ఆహారపు అలవాట్ల వల్లనే వాల్లు నాజుకుగా ఉంటారని తలుస్తుంది. అన్ని వెరైటీలు వుంది తినేందుకు రుచిగా వుంటుంది వాళ్ళ ఆహారం. ఒక కప్పు అన్నం , మీసా సూప్ , మూడు సైడ్ డిష్లు, ఆ మూడింటి లో ఒక చేప, మాంసం, టోపు తో చేసిన వంటకం వుంటాయి. లేదా కూరగాయలు, ఆకు కూరలతో చేసిన వంటకాలు. వుంటాయి. రకరకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్లు ఈ ఆహార పదార్ధాల తోనే చేస్తారు. చిన్ని ప్లేట్ లో తక్కువ పదార్ధాలు తింటారు. వాళ్ళకి వ్యక్తి గత వాహన వినియోగం తక్కువ. పబ్లిక్ ట్రాస్పోర్ట్, నడక, సైకిలింగ్ ఇవే దైనందన జీవితం లో ఉండేవి. ఇదే వ్యాయామం వాళ్ళకి. ముడి బియ్యం, నూనె తక్కువగా చేసే ఆహారం అన్ని రకాల పోషకాలు వుండేలా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆహారపు అలవాట్లు. వీటి గురుంచి అలోచించి ఆహారపు అలవాట్లు కొన్ని మార్చుకో గలమేమో?
Categories
WhatsApp

ఇందుకే జపాన్ వాళ్ళు చాలా స్లిమ్

ఈ ప్రపంచం లో ఎవరెక్కడ వున్నా కొన్ని మంచి అలవాట్లు మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికి మనం ప్రపంచం మొత్తం తినే రకరకాల ఆహారాలు తలుసుకుని మరీ తిని సంతోషిస్తున్నాం. ఇప్పుడు జపనీయుల ఆహారపు అలవాట్ల వల్లనే వాల్లు నాజుకుగా ఉంటారని తలుస్తుంది. అన్ని వెరైటీలు వుంది తినేందుకు రుచిగా వుంటుంది వాళ్ళ ఆహారం. ఒక కప్పు అన్నం , మీసా సూప్ , మూడు సైడ్ డిష్లు, ఆ మూడింటి లో ఒక చేప, మాంసం, టోపు తో చేసిన వంటకం వుంటాయి. లేదా కూరగాయలు, ఆకు కూరలతో చేసిన వంటకాలు. వుంటాయి. రకరకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్లు ఈ ఆహార పదార్ధాల తోనే చేస్తారు. చిన్ని ప్లేట్ లో తక్కువ పదార్ధాలు తింటారు. వాళ్ళకి వ్యక్తి గత వాహన వినియోగం తక్కువ. పబ్లిక్ ట్రాస్పోర్ట్, నడక, సైకిలింగ్ ఇవే దైనందన జీవితం లో ఉండేవి. ఇదే వ్యాయామం వాళ్ళకి. ముడి బియ్యం, నూనె తక్కువగా చేసే ఆహారం అన్ని రకాల పోషకాలు వుండేలా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆహారపు అలవాట్లు. వీటి గురుంచి అలోచించి ఆహారపు అలవాట్లు కొన్ని మార్చుకో గలమేమో?

Leave a comment