ఆకలి కాకుండా ఔషధమిస్తా, నీ ఇంట్లో సద్ది నాకు పెట్టు అన్నట్లు !

ప్రపంచంలో ఉండే మోస కారులను ఉద్దేశించి చెప్పే మాటలులివి ఆకలి కాకుండా మందు వచ్చే వాడికి చద్దన్నం తో  పనేముంటుంది. అమాయకులను మోసం చేసే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది వారి మాటలకు  మోసపోయేవాళ్ళు కూడా తక్కువ ఏంకాదు ఇలాటి వే ఇంకొన్ని చక్కని సామెతలు.

      * ఆకలి ఆకలి అత్తగారు అంటే రోకటి మింగవే కోడలా అందట !
                                    * ఆకలి ఆకాశమంత గొంతు సూదిబెజ్జమంత !
                                    * అల్పుడిని బలవంతుడు కొడితే వాడిని బ్రహ్మ కొట్టాడట !
                                    * ఆడలేక మద్దెల ఓడన్నడట !
                                                                                                                                   సేకరణ              
                                                                                                                                    సి. సుజాత         

 

Leave a comment