ప్రతి మనిషికీ కొన్ని కర్తవ్యాలు,ధర్మాలు ఉంటాయి. అలా ఎవరి పని వారు చేసుకుంటూ అదేదో ప్రపంచాన్ని ఉద్దేశించి నట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొందరు అలాంటి వారి గురించి వచ్చిన సామెత.

                                   *ఆలికి అన్నంపెట్టి ఊరికి ఉపకారం చేశా నన్నాడట !
                                   *ఆలుమగల పోట్లాట అద్దం పైన పెసరగింజవంటివి.
                                   *ఆలూలేదు చూలులేదు కొడుకుపేరు సోమలింగం
                                   *ఆవగింజంత సందుంటే అరవై గారెలు తింటా నన్నాడట !
                                   *ఆవు చేలో మేస్తే, దూడ దుగాన/గట్టున మేస్తుందా?

                                                                                                                                      సేకరణ
                                                                                                                                      సి.సుజాత 

Leave a comment