‘ విందైన మూడు రోజులు,మందైనా మూడురోజులే ‘ ఈ సామెత నిత్య జీవిత అనుభవం లోంచి వచ్చినదే మంచి భోజనం కనీసం మూడు రోజుల పాటు వరసగా చేస్తే మనకు తృప్తి పడుతోంది. అలాగే ఏ మందైనా మూడు రోజులు వాడితే వంటికి పడుతోంది అని అర్ధం. స్నేహం విందు,మందులా విడవకుండా రోజుల పాటు చేస్తే అది బలపడి,హృదయానికి దగ్గరై కలకాలం ఉంటుంది అని అర్ధం.

                        * అపకారికైనా ఉపకారము చేయమన్నారు.
                                * అప్పు దొరికితే పప్పు కూడు తిన్నాడట !
                                * అందితే జుట్టు అందక పోతె కాళ్లు.
                                * అయ్యకు రెండు గుణాలే తక్కువ , తనకు తోచదు, చెబితే వినడు.

                                                                                                                                               సేకరణ
                                                                                                                                                సి.సుజాత 

 

Leave a comment