సువాసనలకు జ్ఞాపక శక్తి కి గాఢమైన బంధం ఉందని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. రోజ్, ఆరెంజ్, నిమ్మ రోజ్ మేరీ లావెండర్ వంటి సువాసనలు జ్ఞాపకశక్తి పెంచుతాయంటున్నారు.డిమెన్షియా కు గురి అయిన వారికి ఈ సువాసనలు చూపిస్తూ ఉంటే వాళ్లలో జ్ఞాపకశక్తి భాషా జ్ఞానం వృద్ధి అయినట్లు గుర్తించారు.

Leave a comment