ముఖాకృతిని బట్టి చెవికి ధరించే ఆభరణాలు సెలక్ట్ చేసుకోమంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. ఉదాహరణకు గుండ్రని ముఖానికి కోలగా ఉండే చెవిరింగ్స్,హ్యాగింగ్స్ బావుంటాయి.టియర్ డ్రాప్స్ డ్వాంగర్లు ఎంచుకోవాలి. గుండ్రగా ఉంటే ఇలాంటి ఆభరణాలు గుండ్రని ముఖానికి మ్యాచ్ అవుతాయి. కోల ముఖం ఉంటే ఏవైన బావుంటాయి.టియర్ డ్రాప్ లేదా స్టడ్స్ ఎంచుకోవచ్చు. నల చెదరపు ముఖం ఉంటే గుండ్రని ఆభరణాలు అందం, వజ్రాకృతిలో ముఖం ఊంటే డ్వాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ బావుంటాయి. స్టడ్స్ హ్యాంగిగ్స్,ఇయర్ జాకెట్స్ ఇలా ఎన్నోరకలు ఇయర్ రింగ్స్ లో ఉన్నాయి. ముఖాకృతి బట్టి ఇయర్ రింగ్స్ ధరిస్తే ఆకర్షణియంగా ఉంటాయి.

Leave a comment